Korniza Ligjore

I gjithë funksionimi dhe aktivitetet e KPUK dhe kishave / organizatave lokale janë plotësisht në përpuethshmëri me kornizën ligjore të Kosovës. Funksionimi ynë bazohet në ligjet dhe rregulloret si më poshtë:

  • 05-L-105 – Ligji për Mbrojtjen e Fëmijëve
  • 03-L-212 – Ligji i Punës
  • Vendimet e Mbledhjes së 100-të të Qeverisë së Republikës së Kosovës